Kategoriarkiv: Skippin’ through the graveyard

Skippin’ through the graveyard

Page in English

En föreställning av och med Dag Andersson, Lars Bethke och Sandra Medina

”Scenkonst som så grundligt tar sina betraktare till nya fält är, faktiskt, inte så vanlig.”

Expressen Kultur

skippin 1

Foto: Andreas Johansson

Skippin’ Through The Graveyard – en country western musical.

Med svart humor, spirituell stämsång och extatisk linedance bjuder fyra osannolika missionärer på en himmelsk färd i sökandet efter meningen med tro. Med en frikyrklig besatthet ifrågasätter de sin dödlighet genom att utmana varandra och gravitationen i hopp om att komma undan helvetets heta eldar.

Vi är tre upphovsmakare bakom denna bluegrass/gospel-musical som tillsammans med vårt konstnärliga team har skapat ett väntrum med kristna förtecken.

Det började 2010 med att vi upptäckte vår gemensamma fascination för musikgenren och att vi samtidigt var förbryllade över texternas budskap som mest uttrycker meningslöshet, skuld, rädsla, trötthet och löften om att det blir bättre sen – om en bara står ut ett tag till. Det finns en komisk absurditet i det allvaret. Det fick oss att börja reflektera över vårt egna normaliserade kristna arv, hur formade vi är av dess begrepp, bilder och riter som omger oss i vår vardag.

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle där viljan att höra hemma kanske är starkare än någonsin. Våra valmöjligheter har blivit fler men risken för polarisering större. Hur väljer vi att tillhöra en grupp utan att exkludera andra människor, tankar och idéer? Det är lätt att bli hemmablind, men hur extrem är normen egentligen?

skipin 6

Foto: Andreas Johansson

Recensioner

“Med suverän tajming och total kontroll av instrumenten – kropparna, rösterna, musiken – kastar de mellan olika stämningslägen.”

“Publiken häpnar och skrattar åt ensemblens krumbukter runt denna vår största fråga. Kanske för att ingen kan blunda för den. Och vare sig vi är troende eller inte tyngs och bärs vi av vårt religiösa arv.”

Nummer.se

 

Vi slipper se lammets blod flyta, men nog är detta ett själafiske i grumligt vatten.”

 Balansgången vacklar och föreställningen går över styr i en vattenorgie av Guds nåde.”

Svenska Dagbladet

 

”Det är sorgligt, skrattretande, tankeväckande och rörande om vartannat.”

”Publiken, eller ska vi tro: församlingen? tas tidigt med i processen, som växlar mellan andäktig, långtråkig väntan (på den som ska komma?) och en frenetiskt uppeggande aktivitet.”

Vestmanlands Läns Tidning

 

”Idel otippat: temat, formen, utvecklingen.”

”Här finns en musikskatt, här finns fyra artister som älskar den och känner den väl, men som också frågar sig: vad handlar detta om?”

Expressen

skipppin 7

foto: Håkan Larsson

Biografi

Skippin’ Through the Graveyard har med framgång spelats på ett flertal scener och i olika kontexter. Den hade premiär på Västmanlands teater och har efter det framförts i sin helhet på Dansens Hus i Stockholm, Folkets Hus i Rinkeby, Kulturens Hus i Norberg och på Kulturmaskinen i Riddarhyttan. Även rena musikframträdanden har gjorts på restaurang och café. I sommar uppfördes  föreställningen utomhus i Västerås, på Parkteatern i Stockholm och på Malmö Sommarscen.
skipin
Foto: Håkan Larsson

AV OCH MED Dag Andersson, Lars Bethke, Anders Larsson, Sandra Medina

SCENOGRAFI/KOSTYM Linda Irenedotter Ingemansson

MASK Maria Morgell

LJUS Christer Billström

LJUD Nicklas Sandström

DRAMATURG Mari Hedenius

LÄNGD 75 min

 

Med stöd från Kulturrådet, Stockholmsstad Kulturförvaltning.

En samproduktion mellan Bastardproduktion och Västmanlands teater och STDH

skippin post2

 

Video

Parkteatern sommeren 2013.

Skipping through the graveyard

(på svenska)

A performance by
Dag Andersson, Lars Bethke and Sandra Medina

skippin 1
Photographer: Andreas Johansson

”Performing arts that thoroughly take the viewers to a new
field is indeed, not very common.”
Expressen Kultur

Skippin’ Through The Graveyard – a bluegrass gospel musical.
With dark humor, witty vocal harmonies and an ecstatic line dance,
four unlikely missionaries take the audience on a heavenly journey in
search of the meaning of faith. Questioning their mortality with an
evangelical obsession, they challenge each other (and gravity) in
hopes of escaping the hot fires of hell.

Video from a performance at Parkteatern, Summer 2013.

We are three originators behind this bluegrass/gospel-musical.
Together with our creative team we have created a waiting room with
Christian overtones.
It began in 2010 with the discovery of our mutual fascination with this
special music genre, and that we were puzzled over texts that mostly
expressed futility, guilt, fear, fatigue and promises of a better after life. It
made us start thinking about our own normalized Christian heritage,
and how we are shaped by the concepts, images and rituals that
surround us in our everyday lives.

skipin
Photographer: Håkan Larsson

We live today in a multicultural society where the desire to belong is
perhaps stronger than ever. Our choices are endless but the risk of
polarization greater. How do we choose to belong to a group without
excluding other people, thoughts and ideas? It’s easy to miss the
obvious. And how extreme is the norm anyway?

skipppin 7

“With superb timing and total
control of the nstruments – their
bodies, voices, and music –
they throw between different
moods.”
“The audience gasped and
laughed at the ensemble’s
posturing around our biggest
issue. Maybe because no one
can ignore it. And whether we
are believers or not, we are
burdened and worn by our
religious heritage.”
Nummer.se

”We will not see the lamb’s
blood flow, but this is a soulfishing
in troubled waters.”
”The balance falters and the
show goes haywire in a water
orgy of God’s grace.”
Svenska Dagbladet

”It’s sad, laughable, thoughtful and
touching by turns.”
”The audience, or should we
believe: the congregation? is early
taken into the process, alternating
between reverent, tedious wait (for
someone to arrive) and frenetic
excitatory activity.”
Vestmanlands Läns Tidning

skipin 6

photographer Andreas Johansson
”Always surprising: theme, shape,
development.”
”Here is a musical treasure, here
are four artists who love it and
know it well, but who also ask: what
it this about?”
Expressen

Skippin’ Through the Graveyard has successfully played on several
stages and in different contexts. It premiered on Västmanland theater
and has since been performed in its entirety e.g. at House of Dance in
Stockholm, Folkets hus in Rinkeby, the House of Culture in Norberg,
Teatermaskinen in Riddarhyttan and Parkteatern/Stadsteatern in
Stockholm and Malmö sommarscen(outdoor version).

skippin 5
Photographer: Håkan Larsson

Performed by: Dag Andersson, Lars Bethke, Anders Larsson, Sandra Medina
Scenography/costumes: Linda Irenedotter Ingemansson
Mask: Maria Morgell
Light: Christer Billström
Sound: Nicklas Sandström
Dramaturgist: Mari Hedenius
Length: 75 min
With support from the Swedish Arts Council and the Culture committee of
Sthlm. A co-production between Bastardproduktion and Västmanland
Theater.
E-mail: kontakt@bastardproduktion.se